I.  Organizační řád odboru  KČT ŘÍČANY RADOŠOVICE


Část  I.

Základní ustanovení


Název  odboru KČT : ŘÍČANY RADOŠOVICE

Registrační číslo: 102 102

Sídlo : Gorkého 181/12, 251 01 Říčany

Oblast KČT : Středočeská

IČ: 751 26 362


1.  Organizační řád se vydává ve smyslu ustanovení čl. 55 stanov KČT a byl schválen členskou schůzí odboru KČT (dále jen OKČT) dne 17.1.2015.


2.  OKČT je registrován ústředím KČT pod registračním číslem 102102 dne: 27.1.2014 č.j. 0041/2014

Klub českých turistů je pobočným spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb. o sdružování občanů a registrovaným u Ministerstva vnitra ČR pod č.j. VSP/1-3022/90-R. V návaznosti na tuto registraci, stanovy KČT a ustanovení § 6 odst. 2 písm. e) výše zmiňovaného zákona se tímto OKČT stává právním subjektem.

3.  Účelem činnosti OKČT je sdružovat aktivní turisty, příznivce a přátele turistiky, kteří projeví zájem být členy OKČT.


5.  Členové OKČT jsou povinni respektovat tradice KČT, ctít jeho symboly, dodržovat stanovy KČT, směrnice a usnesení orgánů KČT.


6.  Činnost OKČT se řídí platným zněním stanov KČT a směrnicemi vydaných výborem, schválených na nejbližší členské schůzi OKČT


Část  II.

Struktura a orgány OKČT


1.  OKČT se člení na oddíly: a) oddíl pěší turistiky

b) oddíl mototuristiky


2.  Orgány OKČT jsou:

- členská schůze

- výbor

- kontrolní komise


3.  Nejvyšším orgánem OKČT je členská schůze. Koná se nejméně 1 x ročně.

Jednání členské schůze svolává předseda OKČT. Požádá-li o to písemně alespoň 1/3 členů starších 15 let, musí výbor OKČT svolat členskou schůzi, která se koná nejpozději do 30 dnů od podání tohoto písemného podnětu. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů OKČT.

Nesejde-li se dostatečný počet členů OKČT bude tato členská schůze ukončena a současně se svolá nová členská schůze o 15 minut později. Nová členská schůze bude usnášeníschopná při účasti minimálně 1/3 členů OKČT s právem hlasování. Přijímané závěry a usnesení jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Členská schůze schvaluje zprávu o činnosti výboru OKČT, zprávu o činnosti OKČT, zprávu o hospodaření, návrhy rozpočtu na běžný rok, návrhy delegátů na jednání vyšších orgánů KČT, návrhy na členy oblastního výboru a členy ústředního výboru KČT, volí a odvolává výbor OKČT, kontrolní komisi. Funkční období je 4 roky. Počet zvolení do funkcí není omezen. Schvaluje výši členského příspěvku odboru a volí delegáty na oblastní konferenci podle klíče stanoveného oblastním výborem. Členská schůze může na návrh výboru OKČT udělit čestné členství v OKČT osobám, které se významně zasloužily o KČT. Při udělování čestného členství se členská schůze řídí příslušnou směrnicí KČT.4.  Výbor OKČT řídí činnost OKČT mezi členskými schůzemi v souladu s dokumenty schválenými členskou schůzi (plán činnosti, rozpočet apod). Rozhodnutí výboru nesmějí být v rozporu  se stanovami KČT a dokumenty schválenými členskou schůzi.

Výbor OKČT má následující složení: předseda, místopředseda, hospodář a další, které určí výbor OKČT.

Výbor OKČT má právo:

a)  odvolat svého člena, který dlouhodobě neplní úkoly člena výboru OKČT – odvolání musí být schváleno na nejbližší členské schůzi OKČT, jinak pozbývá platnosti

b)  kooptovat za odstupující či odvolané členy výboru OKČT nové členy výboru OKČT, avšak pouze do počtu 1/3 členů výboru OKČT – kooptace musí být schválena na nejbližší členské schůzi OKČT, jinak pozbývá platnosti

  c) schvalovat vznik oddílu v rámci OKČT

  d) schvalovat změny v plánu činnosti (např. doplnění akcí apod.)

e) vydávat příslušné směrnice pro činnost odboru

f) zápis z výboru je pro členy přístupný v archivu, na požádání člena možno zasílat elektronicky na udanou adresu.

Výbor OKČT se schází pravidelně, každý měsíc, nejméně  však jednou za čtvrt roku

Jednání výboru svolává a zahajuje předseda OKČT, řídící schůze je pověřený člen výboru, Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Přijímané závěry a usnesení jsou platná, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů výboru.


5.  Kontrolní komise je volena členskou schůzí OKČT. Funkční období je 4 roky. Kontrolní komise kontroluje veškeré hospodaření OKČT. Zprávu o své činnosti podává členské schůzi a zprávy z kontrol i výboru OKČT.


6.  Statutárními zástupci OKČT jsou: předseda, místopředseda a hospodář. Zvolení statutární zástupci jsou zapsání na registrační listině odboru.Část  III.

Systém práce OKČT


1.  Zápisy ze všech výborových a členských schůzí OKČT vede řídící schůze se zapisovatelem.

V zápisech z jednání členských schůzí, výboru OKČT jsou v případě uložených úkolů stanoveny termíny a osobní odpovědnost za splnění. Plnění termínů je pravidelně sledováno.

Zápisy z jednání výboru OKČT obdrží všichni členové výboru OKČT, členové kontrolní komise, elektronicky jsou též zasílány informace členům odboru, kteří si o to požádají. Zápisy z jednání členských schůzí OKČT, výboru OKČT a kontrolní komise jsou navíc archivovány.


2.  Každý dokument vzešlý z jednání členské schůze OKČT, výboru OKČT, musí obsahovat jméno a funkci zpracovatele, v listinné podobě i podpis a razítko OKČT. Texty bez těchto náležitostí nemají platnost.


3.  Zápisy z jednání členských schůzí OKČT a výboru OKČT jsou každému členu OKČT přístupny k nahlédnutí u hospodáře OKČT.


4.  Výbor OKČT zajišťuje metodickou i věcnou pomoc vedoucím akcí OKČT, zajišťuje vyškolení vedoucích a cvičitelů prostřednictvím oblastního výboru.


5.  Výbor OKČT sestavuje kalendář akcí, který zveřejňuje na webu odboru a zasláním členům odboru.


6. Výbor OKČT schvaluje hodnocení aktivity členů za uplynulý kalendářní rok.Část  IV.

Hospodaření OKČT


1.  Prostředky na svou činnost získává OKČT z podílu na členských příspěvcích KČT (příspěvek OKČT), ze získaných dotací, projektů a od sponzorů.


2.  Hospodaření OKČT probíhá v souladu s platnými hospodářskými směrnicemi KČT a obecně platnými předpisy v návaznosti na vydané hospodářské směrnice odboru.


3.  Hospodaření OKČT se řídí rozpočtem, který na každý následující rok předkládá výbor OKČT ke schválení výroční členské schůzi.


4.  Výsledky hospodaření postupuje výbor OKČT kontrolní komisi OKČT ke kontrole 2x ročně a v přehledné formě je prezentuje na výroční členské schůzi.


5.  Za přípravu a výsledky hospodaření zodpovídají statutární zástupci OKČT.


6.  Peněžní styk s členy zajišťuje hospodář OKČT nebo osoba zmocněná výborem OKČT. Členům OKČT může být dána možnost bezhotovostních plateb na účet OKČT (Hospodářská směrnice odboru č. 1).


7.  Pokud byl majetek OKČT pořízen s přispěním státního rozpočtu, z rozpočtu nižších stupňů státní správy, samosprávy, mezinárodních grantových projektů nebo dárců je povinností při nakládání s ním respektovat obecně platné předpisy a požadavky poskytovatele příspěvku nebo daru.


8. Dohodu o hmotné odpovědnosti podepisuje předseda, místopředseda, hospodář.Část V.

Přijímání nových členů


1. Propagace činnosti a získávání nových členů je trvalou povinností každého stávajícího člena OKČT.


2. Noví zájemci o členství mohou předávat příslušné náležitosti, tj. podepsanou přihlášku s osobními a kontaktními daty, fotografií a členský příspěvek pověřenému členu výboru OKČT


3.  Evidenci členské základny vede, tj. členská čísla přiděluje a členské průkazy vystavuje, pověřený člen výboru OKČT, průkazy potvrzuje a podepisuje předseda.


4. Řádným členem se nový zájemce stává k datu vystavení členského průkazu. Povinností výboru OKČT je neprodleně jej zařadit do centrální databáze prostřednictvím sekretariátu oblasti KČT.


5. Člen, který vystoupí z OKČT, musí vrátit vypůjčený materiál (mapy) a legitimaci KČT včetně karty Eurobeds


Část VI.

Spolupráce s vyššími organizačními složkami KČT


1.  OKČT má vůči oblastnímu výboru KČT (OV KČT) povinnosti v rozsahu stanoveném organizačním řádem oblasti KČT.

Část VII.

Závěrečná ustanovení


Tento Organizační řád je závazný pro všechny členy OKČT.


Výbor OKČT je oprávněn upravit Organizační řád při závažné změně okolností (např. změně stanov KČT,vydáním směrnic odboru, atd.), je však povinen neprodleně seznámit členy s úpravou a nové znění předložit k připomínkám a schválení nejbližší členské schůzi.


Organizační řád  vzala členská schůze OKČT dne 17.1.2015 na vědomí a nemá připomínek.................................. ....................................... ..................................................

předseda OKČT místopředseda OKČT hospodář4